AMA WSE

 

In het kader van het meerbanenplan heeft de Vlaamse overheid middelen vrijgemaakt voor het creëren van nieuwe plaatsen arbeidszorg, naast de screening van langdurig werklozen en het aanbieden van activeringstrajecten. De doelgroep bij het van start gaan beperkt zich tot verplicht ingeschreven RVA uitkeringsgerechtigden die langdurig werkloos zijn en kampen met acute of chronische zware medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problemen. (MMPP-problematiek) Werklozen kunnen op drie manieren toe geleid worden naar Het Heft : in een observatiestage, een activeringsstage of binnen arbeidszorg ( na screening en/of activering kreeg de betrokkene het label arbeidszorg )

 

  1. Observatiestage

De toeleiding naar arbeidszorgplaatsen en/of activeringsplaatsen gebeurt steeds op basis van een gespecialiseerde screening door één van de erkende CGVB’s.  Indien de screener geen duidelijk beeld krijgt van de mogelijkheden en beperkingen van de doelpersoon voorziet men een observatiestage van 16 u in een arbeidszorginitiatief.

 

  1. Activeringsstage

Wanneer uit de gespecialiseerde screening blijkt dat de persoon nog niet klaar is voor arbeidszorg, maar op termijn ten minste het niveau arbeidszorg kan behalen, dan kan men instappen in een activeringstraject. In de praktijk staat hier de zorg centraal maar blijft de link met arbeid gedurende de begeleiding behouden en zelfs versterkt op termijn. De betrokkene kan op het einde van het traject ingeschakeld worden in een activeringsstage van 160 u op Het Heft.

 

  1. Arbeidszorg

Wanneer na de screening blijkt dat een persoon het profiel arbeidszorg heeft, dan wordt hij of zij doorverwezen naar GTB.  GTB doet dan de toeleiding naar arbeidszorg op Het Heft en volgt het traject verder op.

 

In Limburg zijn er onder impuls van het Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg 5 partnerschappen ontstaan om concreet invulling te geven aan het meerbanenplan.

Het Heft behoort tot Partnerschap Zuid samen met Basis, De Ploeg, Bewel, Wiric, De Wroeter en Intesa.  Naast een forfaitaire subsidie voor onkosten krijgt Het Heft een onkostenvergoeding per uur voor elke doelgroepwerknemer in één van de drie regelingen.

 

Belangrijk voor Het Heft is dat de administratie deze regelgeving ziet als een pilootproject of experiment dat moet leiden tot een ‘standaarderkenning’ en regelgeving arbeidszorg. Er wordt gewerkt aan een statuut arbeidszorgmedewerker en dit zal niet beperkt blijven tot RVA uitkeringsgerechtigden.